Kompetencje cyfrowe młodych Słowaków

Zbadano kompetencje cyfrowe Słowaków | fot. sxc.hu

Instytut Spraw Publicznych (IVO) w Bratysławie wraz z firmą Microsoft przeprowadził badania sprawdzające kompetencje cyfrowe Słowaków w wieku 18-26 lat. Rezultaty sondy są próbą odpowiedzi na pytania dotyczące cyfrowych umiejętności młodej generacji, jej informatycznego kształcenia w szkołach podstawowych i średnich oraz wykorzystywania tych kwalifikacji na rynku pracy.

Przeprowadzona analiza wykazała, że doświadczenia młodych ludzi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) są zdecydowanie wyższe, niż w przypadku całej populacji. Realny kontakt z TIK i ich usługami ma ponad 80% młodych Słowaków. Osiągają oni również o około 60% lepsze wyniki kompetencji cyfrowych od średniej w populacji. Warto tu zwrócić uwagę, że polepszyli swoje umiejętności w zakresie pracy z multimediami, internetem, sprzętem komputerowym, instalowaniem oprogramowania czy używaniem technologii komunikacyjnych (czat, grupy dyskusyjne, sieci społecznościowe). Jednak wciąż wykazują braki, gdy chodzi o pracę z wyszukiwaniem informacji i danych w sieci, ich przenoszeniem lub kopiowaniem za pomocą sieci lokalnej (LAN) oraz pracy z bazami danych. Grupą, która wykazuje największą znajomość TIK są studenci i młodzi ludzie pracujący umysłowo.

Podstawowe umiejętności pracy z TIK młodzi Słowacy najczęściej zdobyli w czasie szkolnych zajęć z informatyki (62%), a także od znajomych, przyjaciół i kolegów (61%). Nieco mniej wpływu na poziom kompetencji cyfrowych mają członkowie rodziny (53%). Zaznaczyć trzeba, że aż jedna trzecia badanych sama kształciła się w tym kierunku, a jedna czwarta zyskała przygotowanie w ramach zatrudnienia.

Gdy zapytano o przydatność wiedzy zdobytej w szkołach podstawowych i średnich w handlu, zatrudnieniu i szukaniu pracy, ponad połowa respondentów stwierdziła, że te umiejętności były tylko podstawowe i musieli się sami dokształcać. Najczęściej wskazywaną trudnością jest brak biegłości w programowaniu i innych kreatywnych czynnościach opartych na wykorzystaniu TIK (57%). Kolejne 42% ankietowanych wypunktowało nieprzygotowanie do rozwiązywania problemów, logicznego i algorytmicznego myślenia (42%).
Najczęstszą formą podnoszenia kompetencji cyfrowych jest ukończenie szkoleń, kursów, które zapewnia pracodawca (36%). Prawie jedna czwarta odbyła szkolenia na własny koszt, a podobna ilościowo grupa respondentów douczała się samodzielnie. Pozostała jedna piąta była zmuszona uzyskać potrzebne umiejętności bezpośrednio w ramach codziennej pracy.

Cały omawiany raport

[Agnieszka Molińska]

O autorze
Dziennikarz i założyciel serwisu Novinka.pl.
Dodaj komentarz

Podaj swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Podaj prawidłowy adres email

Adres email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

Novinka.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress